Signorvino Torino

Torino

Martedì, 23 Gennaio, 2018 - dalle 20:00 alle 22:00

Signorvino Bologna

Signorvino di Bologna

Giovedì, 25 Gennaio, 2018 - dalle 20:00 alle 22:00

Signorvino Brescia

Brescia

Mercoledì, 31 Gennaio, 2018 - dalle 20:00 alle 22:00

Signorvino Torino

Torino

Martedì, 6 Febbraio, 2018 - dalle 20:00 alle 22:00

Signorvino Arese

Arese

Giovedì, 8 Febbraio, 2018 - dalle 20:00 alle 22:00

Signorvino Bologna

Signorvino di Bologna

Giovedì, 8 Febbraio, 2018 - dalle 20:00 alle 22:00

Signorvino Torino

Torino

Martedì, 20 Febbraio, 2018 - dalle 20:00 alle 22:00